British School ICTBritish School ICTBritish School ICT

Oferta

Specjalizujemy się w organizacji kursów nauki języków obcych dla firm. Pracujemy dla największych międzynarodowych korporacji i instytucji rządowych. Oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz polskiego dla obcokrajowców, w pełni dostosowane do potrzeb i wymagań klientów.

Cele kursów

Wspólnie z Klientem wyznaczamy cele w ramach wybranych kursów:

 

Języka ogólnego
mającego na celu opanowanie języka w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną komunikację.

 

Języka biznesowego
umożliwiającego swobodną i skuteczną komunikację z uwzględnieniem słownictwa z wybranej branży i biznesu.

 

Języka specjalistycznego
w zakresie lotnictwa, energetyki, telekomunikacji, logistyki, transportu, budownictwa, farmakologii i innych.

 

Indywidualnych
alternatywy dla osób, które cenią sobie elastyczność w kwestii ustalania terminów zajęć i doboru materiału.

 

Coachingu językowego
polegającego na ciągłym motywowaniu słuchacza do podejmowania wyzwań i wyznaczaniu celów.

 

Business Skills
krótkich szkoleń nastawionych na podniesienie kompetencji językowych w określonych obszarach języka obcego. Ich głównym celem jest przećwiczenie i utrwalenie konkretnych, przydatnych w różnych sytuacjach wyrażeń, zwrotów oraz strategii komunikacyjnych.

 

Motywacja

Pierwszym krokiem jest zawarcie kontraktu pomiędzy lektorem a słuchaczami.

 

 

 

Oprócz kwestii organizacyjnych kontrakt zawiera informacje o podstawowych „kamieniach milowych” szkolenia, dzięki czemu uczestnicy wiedzą dokładnie, jakich efektów mogą się spodziewać w jakim czasie. Ich dokładne sformułowanie zależy od celów określonych zarówno przez grupę, jak też przełożonych uczestników, ale zawsze określane są zgodnie z zasadą SMART oraz mają formę tzw. „can-do statements”, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

 

 

Wsparcie

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie:

 

 

koordynatora
– pomaga we wszystkich aspektach związanych z organizacją kursów, takich jak aktualizowanie listy uczestników, rozliczenia miesięczne, podsumowania semestralne, analizy ankiet, umawianie terminów i odwoływanie zajęć, organizowanie zastępstw, przyjmowanie informacji zwrotnej od słuchaczy.

 

metodyka
– sprawuje bieżący nadzór nad pracą lektorów, wspiera uczestników zajęć m.in. w przygotowaniu najkorzystniejszej ścieżki nauki, wyborze egzaminów odpowiednich do ich potrzeb i predyspozycji, czy też oferuje wsparcie w przypadku zgłaszanych uwag dotyczących procesu uczenia się i nauczania.

 

dostęp do platformy on-line LangLion
– pozwala skutecznie zarządzać szkoleniami i jest dostępna w dowolnym czasie i miejscu dla Klienta oraz kursantów. Sekretariat online zapewnia podgląd listy kursów, uczestników, liczby godzin, frekwencji, testów, grafiku i tematyki zajęć, wysyłanie i odbieranie wiadomości.

Skuteczność

 

 

 

Na skuteczność naszych kursów składa się:

 • Ankieta pozwalająca poznać oczekiwania słuchaczy.
 • Określenie celów kursu.
 • Weryfikacja poziomu kompetencji językowych (test).
 • Stworzenie programu zajęć, dobór materiałów.
 • Nadzór nad realizacją programu i jakością procesu nauczania.
 • Raporty dotyczące programu i frekwencji słuchaczy.
 • Ankiety dotyczące jakości i skuteczności zajęć.
 • Ciągły feedback dotyczący postępów kursantów.
 • Monitorowanie pracy lektorów.
 • Ewaluacja postępów.
 • Indywidualna ocena słuchacza wraz z proponowaną dalszą ścieżką rozwoju.
 • Na życzenie przygotowujemy zestawienia miesięczne podsumowujące realizację usługi (najczęściej zawierają one informacje o miesięcznym koszcie nauki danego słuchacza lub grupy, o zajęciach odbytych i odwołanych, o frekwencji słuchaczy).

Monitorowanie

 

Monitorowanie i raportowanie odbywają się na kilku płaszczyznach

 

Monitorowanie przebiegu kursu polega na ciągłym kontrolowaniu frekwencji kursantów, stopnia realizacji programu i założonych celów, weryfikacji celów i modyfikacji używanych materiałów dydaktycznych lub technik pracy. Obejmuje również sprawdzanie bieżących postępów słuchaczy. Informacje te są przekazywane pracodawcy w formie raportów miesięcznych oraz zestawień przygotowanych na życzenie Klienta.

 

Monitorowanie i wsparcie pracy lektora jest możliwe dzięki stałemu kontaktowi między lektorami a metodykami, którzy służą im wsparciem na każdym etapie kursu od wyboru materiałów dydaktycznych po rozwiązywanie bieżących problemów. Dzięki dostępowi do szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz cyklicznym obserwacjom przeprowadzanym przez metodyków lektorzy mają możliwość nieustannego doskonalenia swojego zawodowego warsztatu.

 

 

Podsumowanie postępów / raportowanie

 

Na zakończenie semestru Klient otrzymuje podsumowanie kolejnego etapu kursu w formie raportu, który zawiera ocenę poszczególnych sprawności językowych, określenie stopnia zaawansowania słuchacza wraz z krótkim opisem jego mocnych stron oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszej ścieżki rozwoju językowego. Forma i zawartość raportu kończącego dany etap szkolenia może być dostosowana do wymagań klienta.

Metodyka

Uczymy metodą komunikatywną, której istotą jest posługiwanie się językiem obcym w sposób naturalny i celowy. Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe potrzebne do sprawnej komunikacji: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

 

 

 

Sposoby sprawdzania i oceny postępów – w trakcie każdych zajęć lektor obserwuje słuchaczy i przekazuje im informację zwrotną wskazującą obszary wymagające dalszej pracy. Egzaminy odbywają się dwa razy w semestrze – test w połowie semestru ma charakter diagnostyczny, test kończący semestr nauki decyduje o zakwalifikowaniu słuchacza na odpowiedni poziom na kolejnym etapie kursu.

 

Materiały: w naszych kursach wykorzystujemy materiały dydaktyczne renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Pearson, Express Publishing oraz autentyczne materiały ze środowiska pracy naszych Klientów.

Audyt

Audyt językowy składa się z dwóch części i dotyczy wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie).

 

Część pisemna (przeprowadzana on-line) pozwala sprawdzić znajomość słownictwa i zasad gramatyki oraz umiejętność rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.

 

W części ustnej sprawdzamy kompetencję komunikacyjną oraz poprawność wymowy. Jest to piętnastominutowa rozmowa z egzaminatorem obejmująca trzy krótkie zadania: odegranie roli w typowej sytuacji związanej z pracą, krótka wypowiedź na podany temat oraz komentarz do przedstawionego wykresu.

 

Na podstawie wyników audytu sporządzany jest raport zawierający ocenę zaawansowania językowego osoby testowanej w poszczególnych sprawnościach językowych, jak również ogólny opis umiejętności z wykorzystaniem skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Narzędzia

Naszym słuchaczom proponujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne:

 

 

 

WET - WEEKLY EDUCATIONAL TASK

dodatek polegający na otrzymywaniu zadania językowego do samodzielnej pracy.

 

WEBINARIA

fakultatywne seminaria obejmujące zagadnienia, takie jak prezentacje, negocjacje, prowadzenie rozmów telefonicznych.

 

SŁÓWKO DNIA

słowa lub wyrażenia z różnych grup tematycznych z wyjaśnieniem oraz przykładami zastosowania.

 

WIRTUALNA KLASA

dla słuchaczy znajdujących się w różnych lokalizacjach prowadzimy zajęcia na Platformie Clickmeeting.

 

LANGOLAND

Własna, rozbudowana platforma e-learningowa, na bieżąco uaktualniana przez naszych metodyków.

Business skills

 

 

 

 

BE READY 2 CALL

Rozmowy telefoniczne bywają wystarczająco trudne w języku ojczystym. Pomożemy Twoim pracownikom porozumiewać się telefonicznie w języku angielskim.

 

BE READY 2 PRESENT

Czasem używamy określenia „sztuka prezentacji”. Jak każda sztuka, prezentacje wymagają odpowiedniego warsztatu, także językowego. Nauczymy Twoich pracowników, jak to robić po angielsku.

 

BE READY 2 NEGOTIATE

Negocjujemy codziennie, nie tylko w trakcie zawierania ważnych umów. Jednak w biznesie umiejętność ta ma wyjątkowe znaczenie i często decyduje o powodzeniu naszych przedsięwzięć.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności